Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Tunel w Jatkach
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.B-12.01
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°55′15,15″, φ: 49°15′49,34″
Gmina Zakopane (gm. miejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SE
Pozostałe otwory 2 - ku NE, 1370 m n.p.m.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1370
Wysokość względna [m] 290
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 3,50
Deniwelacja [m] 3,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W lewym orograficznie zboczu Doliny Grzybowieckiej, na grzbiecie Łysanek, w najwyższej turni skałek zwanych Jatkami.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od zakończenia szlaku turystycznego w Dolinie za Bramką wchodzimy nieznakowaną ścieżką wiodącą grzbietem między dwoma żlebami na grań Łysanek. Stąd niewyraźną percią zwierzęcą idziemy ponad 300 m granią na lewo (ku NE), lekko w dół, aż do wystającej z niej turni z trzema otworami. Poszukiwany otwór położony jest przy lewym (NW) skraju turni. Dojście i zwiedzanie łatwe, ciasno.
Opis jaskini

    Otwór stanowi wysoka na około 5 m, wąska szczelina, z rozszerzeniem do 0,7 m w górnej części (3 m nad dnem). Podchodzimy do rozszerzenia zapieraczką. Wznosi się stąd bardzo wąski korytarzyk, przebijający skałkę na wylot. Uchodzi on w górnej części turni, w jej NE ścianie. W środkowej części korytarzyka jest zacisk (0,19 m), w którym przejście blokuje spory kamień (łatwy do usunięcia).

    Tunel powstał na szczelinie w dolomitach triasu środkowego serii reglowej. Ściany są zwietrzałe, kruche. Dno pokrywa drobny gruz skalny oraz nieco szarego pyłu i nawianej gleby.

    Tunel jest suchy i widny. Przewiew i temperatura zależą od warunków pogodowych panujących na powierzchni terenu.

     W dolnej części szczeliny, przy otworze SW rozwijają się rośliny kwiatowe i mchy i porosty. F. Filar (2005b) wymienia kilka gatunków: Primula auricula L., Gentiana clusii Perr. et Song , Salix silesiaca Willd. Obecności fauny nie stwierdzono.

Historia badań
Historia eksploracji
Opisywany tunel prawdopodobnie był znany od dawna. Wzmiankę o nim, jako o obiekcie zasługującym na inwentaryzację, oraz opis położenia, zamieścił W.W. Wiśniewski (1993c).
Historia dokumentacji
Podczas prac nad inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzonych przez PTPNoZ, dokumentację tunelu sporządziła I. Luty przy współpracy A. Połockiej w dniu 7 października 2003 r. Pomiary wykonano przy użyciu busoli i klizymetru Silva oraz taśmy parcianej. F. Filar (2005b) w dniu 21.06.2005 r. sporządził opis i plan tego obiektu (do zacisku) z błędną uwagą o braku wcześniejszych wzmianek, używając nazwy Korytarzyk w Jatkach.
Plan opracowała I. Luty.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski, W.W. 1993c (wzmianka o zwiedzaniu, położenie, długość); Jaskinie TPN 2004 (plan i opis inwentarzowy); Filar, F. 2005b (opis i plan obiektu pod nazwą Korytarzyk w Jatkach - błędna uwaga o braku wcześniejszych wzmianek).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie